Servizos
Servizos aportados por táboa
Solucións aportadas por táboa
Avisos de información para empresas
Ligazóns de interese
Utilidades para os usuarios
 
Colexio de Economistas da Coruña
Colexio de Graduados Socias

ASESORÍA EMPRESARIAL E MERCANTIL

 • Realización de estudios Económico-Financeiros
 • Valoración de empresas e investimentos
 • Asesoramento e tramitación na Constitución, Transformación e Disolución de sociedades
 • Tutelaxe dos procesos de Fusión e Escisión de entidades
 • Elaboración e obtención de Informes empresariais
 • Elaboración e depósito das Contas Anuais
 • Seguimento dos Libros de Actas e de Socios

CONTABILIDADE

 • Asesoramento na implantación da contabilidade e na elaboración dos soportes contables
 • Mecanización da contabilidade
 • Elaboración e legalización dos libros oficiais
 • Elaboración e depósito das Contas Anuais

FISCAL

 • Asesoría Fiscal a empresarios, profesionais e particulares
 • Confección e levanza de tódolos libros e rexistros de índole fiscal e contable
 • Cumprimentación de tódalas declaracións e autoliquidacións relativas a todo tipo de impostos
 • Representación do contribuínte diante da Inspección Tributaria
 • Suxeición ás Normas Técnicas de Asesoría Fiscal do Registro de Economistas Asesores Fiscales

LABORAL

 • Asesoría en materia de relacións laborais
 • Elaboración e tramitación de contratos e incidencia
 • Elaboración de recibos de salarios e documentos de cotización á Seguridade Social (TCs)
 • Representación diante da Inspección de Traballo
 • Actuación diante do S.M.A.C. e da Administración de Xustiza
 • Conexión Sistema R.E.D. coa Seguridade Social

SEGUROS PRIVADOS

 • Asesoramento e mediación en seguros privados e na resolución de sinistros

OUTROS

 • Selección e integración de persoal
 • Cursos de Formación empresarial
 • Tramitación de subvencións en materia de emprego e investimentos